σε δοκιμαστική λειτουργία
Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Τμήματος


Το Τμήμα Κοινωνιολογίας συγκροτεί τις μεταπτυχιακές σπουδές με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (master, DEA) δια δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος και ενός Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος:  Κοινωνιολογία

[Τελευταία ενημέρωση 4/08/2012]


1. Συνοπτική περιγραφή

 • Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και έως το ακαδημαϊκό έτος  2013-2014, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Κοινωνιολογία» (Μ.Δ.Ε. Κοινωνιολογίας) στις κατευθύνσεις:

α) Κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες

β) Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας

γ) Κοινωνική και πολιτική θεωρία
 

 • Στο Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογίας γίνονται δεκτοί μετά γραπτές εξετάσεις είκοσι ένας (21) πτυχιούχοι τμημάτων Κοινωνικών και Οικονομικών επιστημών καθώς και πτυχιούχοι του ευρύτερου πεδίου των Θεωρητικών επιστημών αναγνωρισμένων Α.Ε.Ι. όπως πλέον συγκεκριμένα αναφέρεται στον Οδηγό Σπουδών με προαπαιτούμενο την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας.
 • Η χρονική διάρκεια  των σπουδών του Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογίας είναι
  • τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα,
  • οι γλώσσες διδασκαλίας είναι η ελληνική, η αγγλική και η γαλλική και
  • η φοίτηση είναι υποχρεωτική.
 • Τα προσφερόμενα μαθήματα ανά κατεύθυνση σπουδών
  • κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα είναι ένδεκα (11) και αντιστοιχούν σε ογδόντα οκτώ (88) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S ή τριάντα τρεις (33) διδακτικές μονάδες.
  • Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία που αντιστοιχεί σε τριάντα δύο (32)  πιστωτικές μονάδες E.C.T.S ή δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες.

2. Ιστορικό σύστασης

 • Το «ΠΜΣ Κοινωνιολογίας» εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ με την Υπουργική Απόφαση 51720/Β7/5 Ιουλίου 2005 (ΦΕΚ 797/13/13 Ιουλίου 2005). Ο Κανονισμός Σπουδών  του ΠΜΣ Κοινωνιολογίας και οι τροποποιήσεις του εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Κοινωνιολογίας και τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου.


3. Αντικείμενο και σκοπός

 • Το Π.Μ.Σ του Τμήματος Κοινωνιολογίας έχει ως αντικείμενο τη σε βάθος μελέτη των κοινωνικών ανισοτήτων, μελέτη που αναπτύσσεται σε τρεις διαφορετικούς τομείς και πεδία έρευνας και διδασκαλίας. Τα πεδία αυτά αποτελούν και τη βάση των τριών κατευθύνσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Η πρώτη κατεύθυνση μελετά το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και των μειονοτήτων, ονομάζεται «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες»,
  •  Η δεύτερη επικεντρώνεται στη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και στη συγκρότηση της. Ονομάζεται «Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας».
  • Η τρίτη τέλος κατεύθυνση μελετά κυρίως τα θεωρητικά ζητήματα που συνδέονται με τις κοινωνικές ανισότητες και ονομάζεται «Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία»
 • Το Πρόγραμμα αποσκοπεί:
  • α) Στην ανάπτυξη της έρευνας και προαγωγή της γνώσης σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις κοινωνικής ανισότητας, τους τρόπους συγκρότησης τους, τις θεσμικές τους διαστάσεις, τις μορφές αναπαραγωγής τους και τέλος τις δυνατότητες εξάλειψης τους. Η γνώση των ζητημάτων αυτών μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις στους κόλπους των σύγχρονων κοινωνιών.
  • β) Στη δημιουργία ειδικών επιστημόνων, ερευνητών και συμβούλων ικανών να μελετήσουν τα πιο πάνω προβλήματα και να προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης τους.
 • Οι επιστήμονες αυτοί θα είναι ικανοί, όχι μόνο να προτείνουν λύσεις τεχνοκρατικού χαρακτήρα και περιεχομένου, αλλά θα εμπνέονται και από τις αξίες του ορθολογισμού, του ανθρωπισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα είναι επίσης ικανοί να προσαρμόζουν τις ικανότητες του, στις νέες μορφές των προβλημάτων.
 • Οι ερευνητές σύμβουλοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στα πανεπιστήμια, στην Κεντρική Διοίκηση του Κράτους και στους Οργανισμούς του Δημοσίου σε ιδιωτικούς οργανισμούς όπως και σε όλους τους χώρους της ιδιωτικής ζωής που συμμετέχουν δυναμικά στη διαμόρφωση της δημόσιας ζωής: συνδικαλιστικές οργανώσεις, τράπεζες, ανεξάρτητες αρχές κ.λ.π. Τα ζητήματα του αποκλεισμού και των ανισοτήτων αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για όλες τις εθνικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όπως και την Ευρωπαϊκή Ένωση.


4. Μεταπτυχιακός τίτλος
 

 • Το Π.Μ.Σ. απονέμει «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κοινωνιολογίας» στις κατευθύνσεις:
  • Κοινωνικός αποκλεισμός και μειονότητες
  • Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας
  • Κοινωνική και πολιτική θεωρία

 

 • Προϋπόθεση για την απόκτηση του τίτλου Μ.Δ.Ε. Κοινωνιολογίας αποτελεί η συγκέντρωση, συνολικά, εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων E.C.T.S που αντιστοιχούν σε σαράντα πέντε (45) διδακτικές μονάδες, μετά την επιτυχή περαίωση των εξετάσεων στα ένδεκα (11) μαθήματα, των τριών πρώτων διδακτικών εξαμήνων του Π.Μ.Σ. και την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας στο τέταρτο εξάμηνο.

5. Τα μαθήματα του Προγράμματος

 • Τα προσφερόμενα μαθήματα, τα διεξαγόμενα σεμινάρια, οι διαλέξεις και οι προς εκπόνηση εργασίες κατανέμονται στα τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα  του Π.Μ.Σ. Κάθε εξάμηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες και οι συνολικές ώρες διδασκαλίας σεμιναρίων και διαλέξεων ανά εξαμηνιαίο μάθημα είναι σαράντα (40).
 • Στη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων του Π.Μ.Σ, κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά ένδεκα (11) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S ή σε τρεις (3) διδακτικές το καθένα.
 • Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. παρακολουθούν και εξετάζονται σε κοινό κορμό τεσσάρων (4) υποχρεωτικών μαθημάτων. Στο δεύτερο και στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης ανά εξάμηνο και επιπλέον κάθε φοιτητής υποχρεούται να λάβει ένα μάθημα επιλογής από τις δύο άλλες κατευθύνσεις  του αντίστοιχου εξαμήνου.
 • Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται και υποστηρίζεται η διπλωματική εργασία, έκτασης μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) λέξεων στο πλαίσιο ειδικού σεμιναρίου. Η διπλωματική εργασία, αντιστοιχεί σε τριάντα δύο (32) πιστωτικές μονάδες ή δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες.
 • Κατά τη διάρκεια του τετάρτου εξαμήνου διεξάγεται επίσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, σεμινάριο διδασκόντων, εξωτερικών συνεργατών και φοιτητών για γενικότερη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε ειδικά θέματα έρευνας.

6. Πληροφορίες

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κοινωνιολογίας

Λ. Συγγρού 136 ,

Τ.Κ. 17671

Τηλ. +30 210-9201457
http://www.sociology.panteion.gr 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος: Εγκληματολογία

[Τελευταία ενημέρωση 01/06/2011]


Ιστορικό

 • Το «Σεμινάριο Εγκληματολογικών Σπουδών» ξεκίνησε να λειτουργεί το 1984 στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, εντάσσοντας στο πρόγραμμά του καίρια και διαχρονικά εγκληματολογικά ζητήματα, με πρωτοβουλία της τότε Πρυτάνεως Καθηγήτριας κυρίας Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου και του Καθηγητή κυρίου Ιάκωβου Φαρσεδάκη.
 • Το 2003 ξενικά η λειτουργία του επίσημα αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» του Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χρ.Ζαραφωνίτου).

Σκοπός

 • Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της» είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που δημιουργούν το εγκληματικό φαινόμενο, η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής και κατ’ επέκταση η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με το θεωρητικό πλαίσιο και την ερευνητική μεθοδολογία των εγκληματολογικών θεμάτων, με στόχο τη δημιουργία στελεχιακού δυναμικού ικανού να καλύψει τις σχετικές ανάγκες των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων της χώρας.

Διάρκεια και Δομή των Σπουδών

 • Το ΠΜΣ είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου Master ή DEA).
  • Στο πρώτο έτος σπουδών εξετάζονται ο ρόλος της Εγκληματολογίας και η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας στην Ελλάδα και διεθνώς και οι σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής. Στο δεύτερο έτος αναλύονται τα σχετικά επιστημολογικά και μεθοδολογικά ζητήματα και εκπονείται από τους φοιτητές μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
  • Στα τρία πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε τρία μαθήματα ανά εξάμηνο που είναι όλα υποχρεωτικά. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν δέκα (10) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας είναι τρεις (3) ανά μάθημα. Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται και υποστηρίζεται η διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. Συνολικά, δηλαδή, αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας.

Απόκτηση πτυχίου

 • Οι εξεταστικές περίοδοι για  κάθε μάθημα ορίζονται σε δύο. Μία κατά το Φεβρουάριο για το χειμερινό εξάμηνο και μία κατά τον Ιούνιο για το εαρινό εξάμηνο καθώς και μία επαναληπτική κατά το Σεπτέμβριο και για τα δύο. Ως επαναληπτική εξεταστική περίοδος του γ΄ εξαμήνου ορίζεται ο Ιούνιος του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Σε περίπτωση αποτυχίας και κατά την κανονική και κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται. Η Διπλωματική Εργασία παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. 
 • Βαθμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αποτελεί ο μέσος όρος της συνολικής βαθμολογίας καθ’ όλα τα έτη σπουδών, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε μαθήματος, την προσθήκη της βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας επί τρία, διαιρούμενου του αθροίσματος διά του δώδεκα.
 • Οι βαθμοί που απονέμονται είναι:
  • Άριστα (8,5-10),
  • Λίαν Καλώς (6,5-8,49)
  • Καλώς (5-6,49)

Πληροφορίες

Κυρία Κωνσταντίνα Κουρούση,

Λ. Συγγρού 136, 17167
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης (3ος όροφος),

Τηλ. + 30 210 9201458
Fax + 30 210 9201458

http://criminology.panteion.gr/