σε δοκιμαστική λειτουργία
Διδακτορική Διατριβή

Απόφαση  Γ.Σ.Ε.Σ. 4/04/2002Προοίμιο

1.    Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται στο νομικό πλαίσιο που περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν.2083/1992 και αφορούν αποκλειστικά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα που δεν καλύπτονται από οργανωμένο στο Τμήμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
2.    Το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε θέμα σχετικό με τις διδακτορικές σπουδές στα πλαίσια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανήκει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Συνθέσεως (ΓΣΕΣ) του Τμήματος.

Άρθρο 1
Προαπαιτούμενα-Διαδικασία εγγραφής


1.    Η προδικασία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής τίθεται σε κίνηση είτε με πρόσκληση ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται με πρωτοβουλία ενός από τους Τομείς του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα που εντάσσονται στην αρμοδιότητά του αντίστοιχου Τομέα είτε με άμεση υποβολή αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο πτυχιούχο.
2.     Η αίτηση του υποψηφίου προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος (σύμφωνα και με σχετικό υπόδειγμα), περιλαμβάνει το όνομα του προτεινόμενου ως επιβλέποντα καθηγητή και προσωρινό τίτλο της διατριβής, συνοδεύεται δε απαραιτήτως και από τα εξής:
-βιογραφικό σημείωμα
-αναλυτική πρόταση έρευνας (αντικείμενο, υπόθεση εργασίας, συνοπτική παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων της μελέτης, μεθοδολογία και συνοδευτική βασική βιβλιογραφία)
-δύο συστατικές επιστολές
-επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας και τίτλου σπουδών με σχετική βεβαίωση ισοτιμίας όπου αυτή απαιτείται (ΔΟΑΤΑΠ)
-δύο φωτογραφίες
-αντίγραφα εργασιών και δημοσιεύσεων (εάν υπάρχουν)
-πιστοποίηση γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
3.    α) Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος πρέπει να έχει βαθμό πτυχίου ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (6,5) ή ΚΑΛΩΣ σε συνδυασμό με βαθμό (ή μέσο όρο) ΑΡΙΣΤΑ (8,5) στο μάθημα (ή στα μαθήματα) του γνωστικού αντικειμένου, στο οποίο εντάσσεται το θέμα της προτεινόμενης διατριβής.
    β) Για όσους (-ες) κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε ταυτόσημο ή συναφές αντικείμενο προς εκείνο της προτεινόμενης προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν απαιτείται η συνδρομή του προαναφερόμενου κριτηρίου.
4.    Υπάρχει ασυμβίβαστο της ιδιότητας του προπτυχιακού φοιτητή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας με εκείνη του υποψηφίου διδάκτορα στο ίδιο Τμήμα.
5.    Η ΓΣΕΣ του Τμήματος δύο φορές το χρόνο, και ειδικότερα κατά το μήνα Απρίλιο  και το μήνα Οκτώβριο, μετά από πρόταση του οικείου Τομέα, κρίνει και αποφασίζει την αποδοχή, την απόρριψη ή την επανεξέταση αιτήσεως προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Στα πλαίσια αυτών των συνεδριάσεων της ΓΣΕΣ, οι οποίες ορίζονται σε διαφορετικές ημερομηνίες από εκείνες που συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος με την πλήρη σύνθεσή της, εξετάζονται και τα όποια άλλα σχετικά με τις διδακτορικές σπουδές ζητήματα.
6.    Η ΓΣΕΣ του Τμήματος ορίζει την προβλεπόμενη κατά το άρθρο 13§1εδ.β του Ν.2083/1992 τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με τον υποψήφιο καθορίζει και το οριστικό θέμα της διατριβής. Ο επιβλέπων ανήκει σε μία από τις βαθμίδες του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και επίκουρου καθηγητή και είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Άρθρο 2
Διαδικασία εκπόνησης


1.    Η χρονική διάρκεια εκπόνησης της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών χρόνων από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος. (13§1εδ.δ του Ν.2083/1992)
2.    Η συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο συντάσσει και καταθέτει αρμοδίως έκθεση προόδου στο τέλος κάθε χρόνου από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος. Η κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να γίνει η ετήσια ανανέωση εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος.
3.    Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο υποψήφιος παρακολουθεί σεμινάρια και προχωρεί σε σύνταξη εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της συμβουλευτικής επιτροπής. Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης επιστημονικής δραστηριότητας του υποψηφίου αποτυπώνεται στα πλαίσια των ετήσιων εκθέσεων προόδου.
4.    Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο υποψήφιος έχει δικαίωμα οικονομικής ενισχύσεως και δωρεάν αξιοποιήσεως των υλικοτεχνικών και όποιων άλλων σχετικών δυνατοτήτων παρέχει το Πανεπιστήμιο.
5.    Η συμβουλευτική επιτροπή κρίνει και αποφασίζει αν έχει ολοκληρωθεί το ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο του υποψηφίου οπότε και επιτρέπει τη συγγραφή της διατριβής. (13§1εδ.στ του Ν.2083/1992)
6.    Σε κάθε περίπτωση, μετά παρέλευση 6ετίας από την έναρξη της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και εφόσον η τελευταία έκθεση προόδου είναι αρνητική ή υπήρξε αδυναμία συντάξεως εκθέσεως προόδου χωρίς ευθύνη του επιβλέποντα και των άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, το θέμα εισάγεται προς συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ με το ερώτημα της διαγραφής του υποψηφίου από το μητρώο υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος.
7.    Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο επιβλέπων ενταχθεί ως μέλος ΔΕΠ σε άλλο Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλου ΑΕΙ, ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετακίνησής του στο Τμήμα, στο οποίο μετακινήθηκε ο επιβλέπων. Προϋπόθεση για την έγκριση αυτής της αιτήσεως αποτελεί η αποδοχή της από τη ΓΣΕΣ τόσο του Τμήματος υποδοχής, όσο και του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση ορίζεται αντικαταστάτης του αρχικού επιβλέποντα.
8.    Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας διατηρούν τόσο την ιδιότητα του επιβλέποντα καθηγητή, όσο και εκείνη του μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής, που κατείχαν πριν την αποχώρησή τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία κρίσης και αναγόρευση


Σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα 13§1εδ.ζ του Ν.2083/1992,

1.    α) Η διαδικασία της τελικής κρίσης της διδακτορικής διατριβής γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν τα τρία (3) μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ.
β)Τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να ανήκουν στη βαθμίδα του καθηγητή.
γ)Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδίκευση προς εκείνη στην οποία εντάσσεται το αντικείμενο της κρινόμενης διατριβής.
δ) Ορισμένα από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι δυνατόν να προέρχονται από άλλο Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλου ΑΕΙ.
2.    Η προφορική υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής γίνεται δημοσίως και αξιολογείται το πρωτότυπο της διατριβής και η συμβολή της στην επιστήμη. Κατά τη διάρκεια της προφορικής δοκιμασίας του υποψηφίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία περιέχονται απαραιτήτως οι γνώμες όλων των μελών της επιτροπής.
3.    Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτούνται πέντε (5) τουλάχιστον θετικές ψήφοι.
4.    Η αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Άρθρο 4
Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών


1.    Συγκροτείται με απόφαση της ΓΣΕΣ Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ), στην οποία συμμετέχει ένα (1) μέλος ΔΕΠ από κάθε Τομέα. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΣ μετέχει επίσης και ένα (1) μέλος του Διοικητικού Προσωπικού.
2.    Η ΕΔΣ, η οποία συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά το διάστημα μεταξύ των δύο τακτικών ανά έτος συνεδριάσεων της ΓΣΕΣ, συλλέγει και επεξεργάζεται τα απαραίτητα δεδομένα, προκειμένου να παρουσιάσει προς την ΓΣΕΣ έκθεση που αποτυπώνει τη συνολική εικόνα των υπό εκπόνηση στο Τμήμα διδακτορικών διατριβών.
3.     Η ΕΔΣ μετά από εξουσιοδότηση της ΓΣΕΣ συμβάλλει στο συντονισμό επιμέρους εκπαιδευτικών διαδικασιών που αφορούν στις διδακτορικές σπουδές,  και συνεισφέρει στην επίλυση όποιου σχετικού προβλήματος.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις


Ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2002.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους κατά την ως άνω ημερομηνία ακολουθούν στο εξής τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό ρυθμίσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι διδάκτορες καταθέτουν τις αιτήσεις τους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με τα παραπάνω και σύμφωνα με άλλες αποφάσεις που τυχόν έχουν ληφθεί από τη ΓΣΕΣ, οι οποίες θα γνωστοποιούνται στον υποψήφιο από τη Γραμματεία.


Πληροφορίες:
ΠΡΟΝΟΪΤΗ Γεωργία
Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος
Τηλ.: 210.920.1459
geo.pronoiti@panteion.gr