σε δοκιμαστική λειτουργία
Διδακτορική Διατριβή

Η διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με αυτοδύναμο τρόπο, πρωτοτυπία, ισχυρή συγκρότηση με θεωρητικά και πρακτικά αποτελέσματα που προάγουν τόσο την επιστήμη όσο και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων αποτελεί ουσιώδες στόχο εκπόνησης και υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής τόσο στο Τμήμα όσο και σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του εξωτερικού στην ελληνική ή σε μία από τις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες.

Τα στοιχεία της πρωτοτυπίας, της συμβολής, της θεωρητικής και εμπειρικής επάρκειας αξιολογούνται από τον επόπτη καθηγητή και τους συνεπικουρούντες –σες καθηγητές –τριες (όπως ο νόμος ορίζει, δηλαδή Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής) του Τμήματος ή συγγενούς αντικειμένου από άλλο Πανεπιστήμιο (τριμελής επιτροπή). Η αναγνώριση των στοιχείων επάρκειας της προκύπτει από την ικανότητα της να δημοσιεύονται μέρη της σε έγκυρα περιοδικά ή στο σύνολό της να δημοσιεύεται από έγκυρους εκδοτικούς οίκους. 

Η απόφαση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και η υποστήριξή της γίνεται έπειτα από εισήγηση του επόπτη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος και την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 

Πληροφορίες:
ΠΡΟΝΟΪΤΗ Γεωργία
Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος
Τηλ.: 210.920.1459
geo.pronoiti@panteion.gr