σε δοκιμαστική λειτουργία
Μεταπτυχιακές Σπουδές Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας

 


Ι. Όργανα Διοίκησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών1. Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογίας
 

Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου


2. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
 

2.1 Πρόεδρος Σ.Ε
 

Ο Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ Κοινωνιολογίας

Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Οικονόμου
 

2.2 Μέλη Σ.Ε


α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας,

Καθηγητής Ανδρέας Λύτρας

β) Ο Υπεύθυνος της Κατεύθυνσης: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες,

Αναπληρωτής Καθηγητής Γεράσιμος Καραμπελιάς

γ) Ο Υπεύθυνος της Κατεύθυνσης: Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας,

Καθηγητής Θ. Σακελλαρόπουλος

δ) Ο Υπεύθυνος της Κατεύθυνσης: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία,

Επίκουρη Καθηγήτρια Παναγιώτα Γεωργοπούλου

 

3. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Κοινωνιολογίας

4. Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ) Παντείου Πανεπιστημίου


5. Γραμματεία Π.Μ.Σ. Κοινωνιολογίας


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνιών και Πολιτικών Επιστημών,
Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, Αθήνα, 210-9201457


ΙΙ.  Ανάλυση Διοίκησης Οργάνων


  1.  Όργανα του Π.Μ.Σ Κοινωνιολογίας είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Κοινωνιολογίας, η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ. και ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής που είναι ο Διευθυντής και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος.
  2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας απαρτίζεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και από δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές εκπροσώπους του α και β έτους που εκλέγονται από τους συναδέλφους τους.
  3. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι αρμόδια για τον ορισμό των συμβουλευτικών επιτροπών, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή την εξέταση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις, της κείμενης νομοθεσίας.
  4. Η Σ.Ε. του Προγράμματος ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνιολογίας, από τους Συντονιστές των Κατευθύνσεων του Προγράμματος και από το Διευθυντή και Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού και Επιστημονικός Υπεύθυνος εκλέγεται  από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας.
  5. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια  για την παρακολούθηση και το συντονισμό του Π.Μ.Σ. και πιο συγκεκριμένα για τον ορισμό των μελών των εξεταστικών επιτροπών (εφ΄ όσον δεν έχουν οριστεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ.), την απονομή των μεταπτυχιακών διπλωμάτων και κάθε άλλο λειτουργικό ζήτημα. Η Σ.Ε. συζητά και επεξεργάζεται προτάσεις για όλα τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
  6. Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ, να επιλαμβάνεται και να αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα ζητήματα και να προεδρεύει σε όλες τις επιτροπές (επιτροπή εισαγωγικών εξετάσεων ή άλλες των οποίων η σύσταση θα κριθεί απαραίτητη). Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και Επιστημονικός Υπεύθυνος εισηγείται στη Σ.Ε. όπως και στη Γ.Σ.Ε.Σ. για όλα τα ζητήματα του μεταπτυχιακού. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Σ.Ε. και προτείνει τα θέματα που θα τεθούν στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.Ε.Σ.